Note: The other languages of the website are Google-translated. Back to English
Inloggen  \/ 
x
or
x
Registreer  \/ 
x

or

Hoe e-mail en bijlagen converteren of opslaan in een enkel PDF-bestand in Outlook?

In dit artikel wordt gesproken over het opslaan van een e-mailbericht en alle bijlagen daarin in één PDF-bestand in Outlook.

Converteer of bewaar e-mail en bijlagen in een enkel PDF-bestand met VBA-code


Converteer of bewaar e-mail en bijlagen in een enkel PDF-bestand met VBA-code

Ga als volgt te werk om e-mail met alle bijlagen op te slaan in één PDF-bestand in Outlook.

1. Selecteer een e-mail met bijlagen die u in een enkel PDF-bestand wilt opslaan, en druk vervolgens op anders + F11 toetsen om de te openen Microsoft Visual Basic voor toepassingen venster.

2. In de Microsoft Visual Basic voor toepassingen venster klikt Invoegen > Module. En kopieer vervolgens de onderstaande VBA-code naar het modulevenster.

VBA-code: bewaar e-mail en bijlage in één PDF-bestand

Public Sub MergeMailAndAttachsToPDF()
'Update by Extendoffice 2018/3/5
Dim xSelMails As MailItem
Dim xFSysObj As FileSystemObject
Dim xOverwriteBln As Boolean
Dim xLooper As Integer
Dim xEntryID As String
Dim xNameSpace As Outlook.NameSpace
Dim xMail As Outlook.MailItem
Dim xExt As String
Dim xSendEmailAddr, xCompanyDomain As String
Dim xWdApp As Word.Application
Dim xDoc, xNewDoc As Word.Document
Dim I As Integer
Dim xPDFSavePath As String
Dim xPath As String
Dim xFileArr() As String
Dim xExcel As Excel.Application
Dim xWb As Workbook
Dim xWs As Worksheet
Dim xTempDoc As Word.Document

On Error Resume Next
If (Outlook.ActiveExplorer.Selection.Count > 1) Or (Outlook.ActiveExplorer.Selection.Count = 0) Then
  MsgBox "Please Select a email.", vbInformation + vbOKOnly
  Exit Sub
End If
Set xSelMails = Outlook.ActiveExplorer.Selection.Item(1)
xEntryID = xSelMails.EntryID
Set xNameSpace = Application.GetNamespace("MAPI")
Set xMail = xNameSpace.GetItemFromID(xEntryID)

xSendEmailAddr = xMail.SenderEmailAddress
xCompanyDomain = Right(xSendEmailAddr, Len(xSendEmailAddr) - InStr(xSendEmailAddr, "@"))
xOverwriteBln = False
Set xExcel = New Excel.Application
xExcel.Visible = False
Set xWdApp = New Word.Application
xExcel.DisplayAlerts = False
xPDFSavePath = xExcel.Application.GetSaveAsFilename(InitialFileName:="", FileFilter:="PDF Files(*.pdf),*.pdf")
If xPDFSavePath = "False" Then
  xExcel.DisplayAlerts = True
  xExcel.Quit
  xWdApp.Quit
  Exit Sub
End If
xPath = Left(xPDFSavePath, InStrRev(xPDFSavePath, "\"))
cPath = xPath & xCompanyDomain & "\"
yPath = cPath & Format(Now(), "yyyy") & "\"
mPath = yPath & Format(Now(), "MMMM") & "\"
If Dir(xPath, vbDirectory) = vbNullString Then
  MkDir xPath
End If
EmailSubject = CleanFileName(xMail.Subject)
xSaveName = Format(xMail.ReceivedTime, "yyyymmdd") & "_" & EmailSubject & ".doc"
Set xFSysObj = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
If xOverwriteBln = False Then
  xLooper = 0
 Do While xFSysObj.FileExists(yPath & xSaveName)
   xLooper = xLooper + 1
   xSaveName = Format(xMail.ReceivedTime, "yyyymmdd") & "_" & EmailSubject & "_" & xLooper & ".doc"
  Loop
Else
  If xFSysObj.FileExists(yPath & xSaveName) Then
   xFSysObj.DeleteFile yPath & xSaveName
  End If
End If
xMail.SaveAs xPath & xSaveName, olDoc
If xMail.Attachments.Count > 0 Then
  For Each atmt In xMail.Attachments
   xExt = SplitPath(atmt.filename, 2)
   If (xExt = ".docx") Or (xExt = ".doc") Or (xExt = ".docm") Or (xExt = ".dot") Or (xExt = ".dotm") Or (xExt = ".dotx") _
   Or (xExt = ".xlsx") Or (xExt = ".xls") Or (xExt = ".xlsm") Or (xExt = ".xlt") Or (xExt = ".xltm") Or (xExt = ".xltx") Then
    atmtName = CleanFileName(atmt.filename)
    atmtSave = xPath & Format(xMail.ReceivedTime, "yyyymmdd") & "_" & atmtName
    atmt.SaveAsFile atmtSave
   End If
  Next
End If
Set xNewDoc = xWdApp.Documents.Add("Normal", False, wdNewBlankDocument, False)
Set xFilesFld = xFSysObj.GetFolder(xPath)
xFileArr() = GetFiles(xPath)
For I = 0 To UBound(xFileArr()) - 1
  xExt = SplitPath(xFileArr(I), 2)
  If (xExt = ".xlsx") Or (xExt = ".xls") Or (xExt = ".xlsm") Or (xExt = ".xlt") Or _
    (xExt = ".xltm") Or (xExt = ".xltx") Then 'conver excel to word
    Set xWb = xExcel.Workbooks.Open(xPath & xFileArr(I))
    Set xTempDoc = xWdApp.Documents.Add("Normal", False, wdNewBlankDocument, False)
    Set xWs = xWb.ActiveSheet
    xWs.UsedRange.Copy
    xTempDoc.Content.PasteAndFormat wdFormatOriginalFormatting
    xTempDoc.SaveAs2 xPath & xWs.Name + ".docx", wdFormatXMLDocument
    xWb.Close False
    Kill xPath & xFileArr(I)
    xTempDoc.Close wdDoNotSaveChanges, wdOriginalDocumentFormat, False
  End If
Next
xExcel.DisplayAlerts = True
xExcel.Quit
xFileArr() = GetFiles(xPath)
'Merge Documents
For I = 0 To UBound(xFileArr()) - 1
  xExt = SplitPath(xFileArr(I), 2)
  If (xExt = ".docx") Or (xExt = ".doc") Or (xExt = ".docm") Or (xExt = ".dot") Or _
    (xExt = ".dotm") Or (xExt = ".dotx") Then
    MergeDoc xWdApp, xPath & xFileArr(I), xNewDoc
    Kill xPath & xFileArr(I)
  End If
Next
xNewDoc.Sections.Item(1).Range.Delete wdCharacter, 1
xNewDoc.SaveAs2 xPDFSavePath, wdFormatPDF
xNewDoc.Close wdDoNotSaveChanges, wdOriginalDocumentFormat, False
xWdApp.Quit
Set xMail = Nothing
Set xNameSpace = Nothing
Set xFSysObj = Nothing
MsgBox "Merged successfully", vbInformation + vbOKOnly
End Sub

Public Function SplitPath(FullPath As String, ResultFlag As Integer) As String
Dim SplitPos As Integer, DotPos As Integer
SplitPos = InStrRev(FullPath, "/")
DotPos = InStrRev(FullPath, ".")
Select Case ResultFlag
Case 0
  SplitPath = Left(FullPath, SplitPos - 1)
Case 1
  If DotPos = 0 Then DotPos = Len(FullPath) + 1
  SplitPath = Mid(FullPath, SplitPos + 1, DotPos - SplitPos - 1)
Case 2
  If DotPos = 0 Then DotPos = Len(FullPath)
  SplitPath = Mid(FullPath, DotPos)
Case Else
  Err.Raise vbObjectError + 1, "SplitPath Function", "Invalid Parameter!"
End Select
End Function
 
Function CleanFileName(StrText As String) As String
Dim xStripChars As String
Dim xLen As Integer
Dim I As Integer
xStripChars = "/\[]:=," & Chr(34)
xLen = Len(xStripChars)
StrText = Trim(StrText)
For I = 1 To xLen
StrText = Replace(StrText, Mid(xStripChars, I, 1), "")
Next
CleanFileName = StrText
End Function

Function GetFiles(xFldPath As String) As String()
On Error Resume Next
Dim xFile As String
Dim xFileArr() As String
Dim xArr() As String
Dim I, x As Integer
x = 0
ReDim xFileArr(1)
xFileArr(1) = xFldPath '& "\"
xFile = Dir(xFileArr(1) & "*.*")
Do Until xFile = ""
  x = x + 1
  xFile = Dir
Loop
ReDim xArr(0 To x)
x = 0
xFile = Dir(xFileArr(1) & "*.*")
Do Until xFile = ""
  xArr(x) = xFile
  x = x + 1
  xFile = Dir
Loop
GetFiles = xArr()
End Function

Sub MergeDoc(WdApp As Word.Application, xFileName As String, Doc As Document)
Dim xNewDoc As Document
Dim xSec As Section
  Set xNewDoc = WdApp.Documents.Open(filename:=xFileName, Visible:=False)
  Set xSec = Doc.Sections.Add
  xNewDoc.Content.Copy
  xSec.PageSetup = xNewDoc.PageSetup
  xSec.Range.PasteAndFormat wdFormatOriginalFormatting
  xNewDoc.Close
End Sub

3. klikken Toolbox > Referenties om de te openen Referenties dialoog venster. Controleer de Microsoft Excel-objectbibliotheek, Microsoft Scripting Runtime als Microsoft Word-objectbibliotheek vakken en klik vervolgens op het OK knop. Zie screenshot:

4. druk de F5 toets of klik op de lopen knop om de code uit te voeren. Dan een Opslaan als dialoogvenster verschijnt, geef een map op om het bestand op te slaan, geef het PDF-bestand een naam en klik op het Bespaar knop. Zie screenshot:

5. Vervolgens een Microsoft Outlook dialoogvenster verschijnt, klik dan op het OK knop.

Nu wordt de geselecteerde e-mail met al zijn bijlagen opgeslagen in een enkel PDF-bestand.

Opmerking:: Dit VBA-script werkt alleen voor Microsoft Word- en Excel-bijlagen.


Bewaar geselecteerde e-mails eenvoudig als bestanden met verschillende indelingen in Outlook:

Met de Bulk opslaan nut van Kutools for Outlook, kunt u eenvoudig meerdere geselecteerde e-mails opslaan als individueel HTML-formaatbestand, TXT-formaatbestand, Word-document, CSV-bestand en PDF-bestand in Outlook zoals onderstaand screenshot liet zien. Download en probeer het nu! (60 dagen gratis parcours)


Gerelateerde artikelen:


Kutools voor Outlook - Brengt 100 geavanceerde functies naar Outlook en maakt het werk veel gemakkelijker!

 • Auto CC / BCC volgens regels bij het verzenden van e-mail; Automatisch doorsturen Meerdere e-mails op maat; Auto antwoord zonder uitwisselingsserver, en meer automatische functies ...
 • BCC-waarschuwing - toon bericht wanneer u alle probeert te beantwoorden als uw e-mailadres in de BCC-lijst staat; Herinner bij ontbrekende bijlagen, en meer herinneren functies ...
 • Beantwoorden (alle) met alle bijlagen in het e-mailgesprek; Beantwoord veel e-mails in seconden; Begroeting automatisch toevoegen wanneer antwoord; Datum toevoegen aan onderwerp ...
 • Hulpmiddelen voor bijlagen: beheer alle bijlagen in alle e-mails, Automatisch loskoppelen, Alles comprimeren, Alles hernoemen, Alles opslaan ... Snel rapport, Tel geselecteerde e-mails...
 • Krachtige ongewenste e-mails op maat; Verwijder dubbele e-mails en contacten... Stel u in staat om slimmer, sneller en beter te doen in Outlook.
shot kutools outlook kutools tabblad 1180x121
shot kutools vooruitzichten kutools plus tabblad 1180x121
 
Say something here...
symbols left.
You are guest
or post as a guest, but your post won't be published automatically.
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.
 • To post as a guest, your comment is unpublished.
  Prakash M · 1 years ago
  error in line xFSysObj As FileSystemObject
  how to rectify this error
 • To post as a guest, your comment is unpublished.
  Pierrot2Chambers · 3 years ago
  A fix that has worked for me is to have MergeDoc read as follows - note Word.Document

  Sub MergeDoc(WdApp As Word.Application, xFileName As String, Doc As Word.Document)
  Dim xNewDoc2 As Word.Document
  Dim xSec As Section

  Set xNewDoc2 = WdApp.Documents.Open(FileName:=xFileName, Visible:=False)
  Set xSec = Doc.Sections.Add
  xNewDoc2.Content.Copy
  xSec.PageSetup = xNewDoc2.PageSetup
  xSec.Range.PasteAndFormat wdFormatOriginalFormatting
  xNewDoc2.Close
  End Sub

  Peter
 • To post as a guest, your comment is unpublished.
  Pierrot2Chambers · 3 years ago
  This looks very powerful and just what I am looking for right now.


  All is good, apart from I am having trouble passing the 'Doc as Document' to the Merge routine

  (NB have to replace On Error Resume Next with On Error GoTo 0 to catch the problem) -

  2 difficulties -
  1. Type Mismatch caused by xNewDoc in the merge-call at MergeDoc xWdApp, xPath & xFileArr(I), xNewDoc
  2. And/or Set xSec = Doc.Sections.Add won't compile

  - perhaps because the macro is being run from Outlook and not e.g. Word
  - perhaps because of some local issues at my end

  But very encouraging to have a structure and method to approach the problem
  Thank you.
 • To post as a guest, your comment is unpublished.
  Allan · 3 years ago
  BEAUTIFUL!! And what timing.

  I've been meaning to attempt this for a while now. I look forward to testing it out.

  Thank you