Ga naar hoofdinhoud

Hoe snel getallen naar Engelse woorden in Excel converteren?

Als u een kolom met numerieke waarden in een werkblad heeft, en nu moet u ze in hun equivalente Engelse woorden of Engelse valutawoorden verdelen, zoals in het onderstaande screenshot. Hier zal ik het hebben over hoe je de cijfers snel en gemakkelijk in Engelse woorden kunt veranderen.

Converteer getallen naar Engelse woorden met door de gebruiker gedefinieerde functie

Converteer getallen naar valutawoorden met door de gebruiker gedefinieerde functie

Converteer getallen naar valutawoorden met een handige functie


Converteer getallen naar Engelse woorden met door de gebruiker gedefinieerde functie

Er zijn geen functies of formules die u kunnen helpen deze taak rechtstreeks in Excel op te lossen, maar u kunt een door de gebruiker gedefinieerde functie maken om deze te voltooien. Voer de volgende stappen uit:

1. Houd de toets ingedrukt ALT + F11 toetsen, en het opent de Microsoft Visual Basic for Applications-venster.

2. Klikken Invoegen > Moduleen plak de volgende code in het Module Venster.

Function NumberstoWords(ByVal MyNumber)
'Update by Extendoffice
Dim xStr As String
Dim xFNum As Integer
Dim xStrPoint
Dim xStrNumber
Dim xPoint As String
Dim xNumber As String
Dim xP() As Variant
Dim xDP
Dim xCnt As Integer
Dim xResult, xT As String
Dim xLen As Integer
On Error Resume Next
xP = Array("", "Thousand ", "Million ", "Billion ", "Trillion ", " ", " ", " ", " ")
xNumber = Trim(Str(MyNumber))
xDP = InStr(xNumber, ".")
xPoint = ""
xStrNumber = ""
If xDP > 0 Then
xPoint = " point "
xStr = Mid(xNumber, xDP + 1)
xStrPoint = Left(xStr, Len(xNumber) - xDP)
For xFNum = 1 To Len(xStrPoint)
xStr = Mid(xStrPoint, xFNum, 1)
xPoint = xPoint & GetDigits(xStr) & " "
Next xFNum
xNumber = Trim(Left(xNumber, xDP - 1))
End If
xCnt = 0
xResult = ""
xT = ""
xLen = 0
xLen = Int(Len(Str(xNumber)) / 3)
If (Len(Str(xNumber)) Mod 3) = 0 Then xLen = xLen - 1
Do While xNumber <> ""
If xLen = xCnt Then
xT = GetHundredsDigits(Right(xNumber, 3), False)
Else
If xCnt = 0 Then
xT = GetHundredsDigits(Right(xNumber, 3), True)
Else
xT = GetHundredsDigits(Right(xNumber, 3), False)
End If
End If
If xT <> "" Then
xResult = xT & xP(xCnt) & xResult
End If
If Len(xNumber) > 3 Then
xNumber = Left(xNumber, Len(xNumber) - 3)
Else
xNumber = ""
End If
xCnt = xCnt + 1
Loop
xResult = xResult & xPoint
NumberstoWords = xResult
End Function
Function GetHundredsDigits(xHDgt, xB As Boolean)
Dim xRStr As String
Dim xStrNum As String
Dim xStr As String
Dim xI As Integer
Dim xBB As Boolean
xStrNum = xHDgt
xRStr = ""
On Error Resume Next
xBB = True
If Val(xStrNum) = 0 Then Exit Function
xStrNum = Right("000" & xStrNum, 3)
xStr = Mid(xStrNum, 1, 1)
If xStr <> "0" Then
xRStr = GetDigits(Mid(xStrNum, 1, 1)) & "Hundred "
Else
If xB Then
xRStr = "and "
xBB = False
Else
xRStr = " "
xBB = False
End If
End If
If Mid(xStrNum, 2, 2) <> "00" Then
xRStr = xRStr & GetTenDigits(Mid(xStrNum, 2, 2), xBB)
End If
GetHundredsDigits = xRStr
End Function
Function GetTenDigits(xTDgt, xB As Boolean)
Dim xStr As String
Dim xI As Integer
Dim xArr_1() As Variant
Dim xArr_2() As Variant
Dim xT As Boolean
xArr_1 = Array("Ten ", "Eleven ", "Twelve ", "Thirteen ", "Fourteen ", "Fifteen ", "Sixteen ", "Seventeen ", "Eighteen ", "Nineteen ")
xArr_2 = Array("", "", "Twenty ", "Thirty ", "Forty ", "Fifty ", "Sixty ", "Seventy ", "Eighty ", "Ninety ")
xStr = ""
xT = True
On Error Resume Next
If Val(Left(xTDgt, 1)) = 1 Then
xI = Val(Right(xTDgt, 1))
If xB Then xStr = "and "
xStr = xStr & xArr_1(xI)
Else
xI = Val(Left(xTDgt, 1))
If Val(Left(xTDgt, 1)) > 1 Then
If xB Then xStr = "and "
xStr = xStr & xArr_2(Val(Left(xTDgt, 1)))
xT = False
End If
If xStr = "" Then
If xB Then
xStr = "and "
End If
End If
If Right(xTDgt, 1) <> "0" Then
xStr = xStr & GetDigits(Right(xTDgt, 1))
End If
End If
GetTenDigits = xStr
End Function
Function GetDigits(xDgt)
Dim xStr As String
Dim xArr_1() As Variant
xArr_1 = Array("Zero ", "One ", "Two ", "Three ", "Four ", "Five ", "Six ", "Seven ", "Eight ", "Nine ")
xStr = ""
On Error Resume Next
xStr = xArr_1(Val(xDgt))
GetDigits = xStr
End Function

3. Bewaar en sluit deze code en ga terug naar het werkblad, voer deze formule in een lege cel in = Cijfers naar Woorden (A2)( A2 is de cel waarvan u het nummer naar een Engels woord wilt converteren), zie screenshot:

4. Druk vervolgens op Enter -toets en selecteer cel C2 en sleep vervolgens de vulgreep naar het bereik waarin u deze formule wilt opnemen. Alle numerieke waarden zijn omgezet naar hun overeenkomstige Engelse woorden.

Note: Deze code werkt alleen voor gehele getallen, maar is niet van toepassing op decimale getallen.


Converteer getallen naar valutawoorden met door de gebruiker gedefinieerde functie

Als u de cijfers naar Engelse valutawoorden wilt converteren, moet u de onderstaande VBA-code toepassen.

1. Houd de toets ingedrukt ALT + F11 toetsen, en het opent de Microsoft Visual Basic for Applications-venster.

2. Klikken Invoegen > Moduleen plak de volgende code in het Module Venster.

Function SpellNumberToEnglish(ByVal pNumber)
'Update by Extendoffice
Dim Dollars, Cents
arr = Array("", "", " Thousand ", " Million ", " Billion ", " Trillion ")
pNumber = Trim(Str(pNumber))
xDecimal = InStr(pNumber, ".")
If xDecimal > 0 Then
  Cents = GetTens(Left(Mid(pNumber, xDecimal + 1) & "00", 2))
  pNumber = Trim(Left(pNumber, xDecimal - 1))
End If
xIndex = 1
Do While pNumber <> ""
  xHundred = ""
  xValue = Right(pNumber, 3)
  If Val(xValue) <> 0 Then
    xValue = Right("000" & xValue, 3)
    If Mid(xValue, 1, 1) <> "0" Then
      xHundred = GetDigit(Mid(xValue, 1, 1)) & " Hundred "
    End If
    If Mid(xValue, 2, 1) <> "0" Then
      xHundred = xHundred & GetTens(Mid(xValue, 2))
    Else
      xHundred = xHundred & GetDigit(Mid(xValue, 3))
    End If
  End If
  If xHundred <> "" Then
    Dollars = xHundred & arr(xIndex) & Dollars
  End If
  If Len(pNumber) > 3 Then
    pNumber = Left(pNumber, Len(pNumber) - 3)
  Else
    pNumber = ""
  End If
  xIndex = xIndex + 1
Loop
Select Case Dollars
  Case ""
    Dollars = "No Dollars"
  Case "One"
    Dollars = "One Dollar"
  Case Else
    Dollars = Dollars & " Dollars"
End Select
Select Case Cents
  Case ""
    Cents = " and No Cents"
  Case "One"
    Cents = " and One Cent"
  Case Else
    Cents = " and " & Cents & " Cents"
End Select
SpellNumberToEnglish = Dollars & Cents
End Function
Function GetTens(pTens)
Dim Result As String
Result = ""
If Val(Left(pTens, 1)) = 1 Then
  Select Case Val(pTens)
    Case 10: Result = "Ten"
    Case 11: Result = "Eleven"
    Case 12: Result = "Twelve"
    Case 13: Result = "Thirteen"
    Case 14: Result = "Fourteen"
    Case 15: Result = "Fifteen"
    Case 16: Result = "Sixteen"
    Case 17: Result = "Seventeen"
    Case 18: Result = "Eighteen"
    Case 19: Result = "Nineteen"
    Case Else
  End Select
Else
Select Case Val(Left(pTens, 1))
  Case 2: Result = "Twenty "
  Case 3: Result = "Thirty "
  Case 4: Result = "Forty "
  Case 5: Result = "Fifty "
  Case 6: Result = "Sixty "
  Case 7: Result = "Seventy "
  Case 8: Result = "Eighty "
  Case 9: Result = "Ninety "
  Case Else
End Select
Result = Result & GetDigit(Right(pTens, 1))
End If
GetTens = Result
End Function
Function GetDigit(pDigit)
Select Case Val(pDigit)
  Case 1: GetDigit = "One"
  Case 2: GetDigit = "Two"
  Case 3: GetDigit = "Three"
  Case 4: GetDigit = "Four"
  Case 5: GetDigit = "Five"
  Case 6: GetDigit = "Six"
  Case 7: GetDigit = "Seven"
  Case 8: GetDigit = "Eight"
  Case 9: GetDigit = "Nine"
  Case Else: GetDigit = ""
End Select
End Function

3. Sla deze code op en ga terug naar het werkblad, voer deze formule in een lege cel in = SpellNumberToEnglish (A2)( A2 is de cel waarvan u het getal naar een Engels valutawoord wilt converteren), en sleep vervolgens de vulgreep naar de cellen waarop u deze formule wilt toepassen, alle getallen zijn gespeld in Engelse valutawoorden, zie screenshot:


Converteer getallen naar valutawoorden met een handige functie

De bovenstaande code is enigszins lastig voor Excel-beginners, hier zal ik een handige functie introduceren, Kutools for Excel's Getallen naar woordenMet dit hulpprogramma kunt u de cijfers snel in Engelse woorden of valutawoorden spellen.

Tips:Om dit toe te passen Getallen naar woorden -functie, ten eerste moet u de Kutools for Excelen pas de functie vervolgens snel en gemakkelijk toe.

Na het installeren van Kutools for Excel, doe dit als volgt:

1. Selecteer de lijst met getallen die u wilt converteren en klik op Kutools > Content > Getallen naar woorden, zie screenshot:

2. In de Getallen naar valutawoorden dialoge box, vink aan Engels optie van de Talen keuzelijst en klik vervolgens op Ok -knop, ziet u dat alle cijfers in Engelse valutawoorden zijn gespeld:

Tips: Als u de Engelse woorden wilt hebben, controleer dan de Niet geconverteerd naar valuta selectievakje van het Opties sectie, zie screenshots:

Klik om Kutools voor Excel en nu gratis uit te proberen!

Beste Office-productiviteitstools

Populaire functies: Zoek, markeer of identificeer duplicaten   |  Verwijder lege rijen   |  Combineer kolommen of cellen zonder gegevens te verliezen   |   Ronde zonder formule ...
Super opzoeken: Meerdere criteria VLookup    VLookup met meerdere waarden  |   VOpzoeken over meerdere bladen   |   Fuzzy opzoeken ....
Geavanceerde vervolgkeuzelijst: Maak snel een vervolgkeuzelijst   |  Afhankelijke vervolgkeuzelijst   |  Multi-select vervolgkeuzelijst ....
Kolom Beheerder: Voeg een specifiek aantal kolommen toe  |  Kolommen verplaatsen  |  Schakel de zichtbaarheidsstatus van verborgen kolommen in  |  Vergelijk bereiken en kolommen ...
Uitgelichte functies: Raster focus   |  Ontwerpweergave   |   Grote formulebalk    Werkmap- en bladbeheer   |  resource Library (Auto-tekst)   |  Datumkiezer   |  Combineer werkbladen   |  Cellen coderen/decoderen    Stuur e-mails per lijst   |  Super filter   |   Speciaal filter (filter vet/cursief/doorhalen...) ...
Top 15 gereedschapsets12 Tekst Tools (toe te voegen tekst, Tekens verwijderen, ...)   |   50+ tabel Types (Gantt Chart, ...)   |   40+ Praktisch Formules (Bereken leeftijd op basis van verjaardag, ...)   |   19 Invoeging Tools (QR-code invoegen, Afbeelding invoegen vanaf pad, ...)   |   12 Camper ombouw Tools (Getallen naar woorden, Currency Conversion, ...)   |   7 Samenvoegen en splitsen Tools (Geavanceerd Combineer rijen, Gespleten cellen, ...)   |   ... en meer

Geef uw Excel-vaardigheden een boost met Kutools voor Excel en ervaar efficiëntie als nooit tevoren. Kutools voor Excel biedt meer dan 300 geavanceerde functies om de productiviteit te verhogen en tijd te besparen.  Klik hier om de functie te krijgen die u het meest nodig heeft...

kte tabblad 201905


Office-tabblad Brengt een interface met tabbladen naar Office en maakt uw werk veel gemakkelijker

 • Schakel bewerken en lezen met tabbladen in Word, Excel, PowerPoint in, Publisher, Access, Visio en Project.
 • Open en maak meerdere documenten in nieuwe tabbladen van hetzelfde venster in plaats van in nieuwe vensters.
 • Verhoogt uw productiviteit met 50% en vermindert honderden muisklikken voor u elke dag!
Comments (66)
No ratings yet. Be the first to rate!
This comment was minimized by the moderator on the site
Hello dear.
It work good but after reopening the file. function is not working. what is the reason....? it can be solved or copy paste every time while open the same file.
This comment was minimized by the moderator on the site
Hello, Sheraz,
To keep the code work correctly, you should save the workbbok as Excel Macro-Enabled Workbook format. This file format will save the vba code.
Please try, hope it can help you!
This comment was minimized by the moderator on the site
Thank you for sharing such a wonderful program.

Kindly advise, I want to convert figures into words like "515,253.33" to show as Five Hundred Fifteen Thousand Two Hundred Fifty Three and Cents Thirty Three Only. Also it should not show "Dollars"
Warm regards,
Khozema
This comment was minimized by the moderator on the site
HI SIR/MADAM,

ITS WORKING GOOD BUT I NEED ONE THINK TO ADD "LAKS & CROSE" HOW TO ADD PLESE ATTACHED THIS CODE TO ME THANKS
This comment was minimized by the moderator on the site
Thank you so much... it works awesome
This comment was minimized by the moderator on the site
What needs to be changed if i want to make the decimal place into this "and ___/100"? For examples, instead of "ONE MILLION FOUR HUNDRED THIRTY THOUSAND TWO HUNDRED FORTY FIVE PESOS AND EIGHTY ONE CENTS", i want it to be like "ONE MILLION FOUR HUNDRED THIRTY THOUSAND TWO HUNDRED FORTY FIVE PESOS AND 81/100"
This comment was minimized by the moderator on the site
Hello, Maxine
To get the result you said, please apply the below code:
After pasting the code, please apply this formula:=SpellNumberToEnglish(A2)
Function SpellNumberToEnglish(ByVal pNumber)
'Update by Extendoffice
Dim Dollars, Cents
arr = Array("", "", " Thousand ", " Million ", " Billion ", " Trillion ")
pNumber = Trim(Str(pNumber))
xDecimal = InStr(pNumber, ".")
If xDecimal > 0 Then
  Cents = Left(Mid(pNumber, xDecimal + 1) & "00", 2) & "/100" 'GetTens(Left(Mid(pNumber, xDecimal + 1) & "00", 2))
  pNumber = Trim(Left(pNumber, xDecimal - 1))
End If
xIndex = 1
Do While pNumber <> ""
  xHundred = ""
  xValue = Right(pNumber, 3)
  If Val(xValue) <> 0 Then
    xValue = Right("000" & xValue, 3)
    If Mid(xValue, 1, 1) <> "0" Then
      xHundred = GetDigit(Mid(xValue, 1, 1)) & " Hundred "
    End If
    If Mid(xValue, 2, 1) <> "0" Then
      xHundred = xHundred & GetTens(Mid(xValue, 2))
    Else
      xHundred = xHundred & GetDigit(Mid(xValue, 3))
    End If
  End If
  If xHundred <> "" Then
    Dollars = xHundred & arr(xIndex) & Dollars
  End If
  If Len(pNumber) > 3 Then
    pNumber = Left(pNumber, Len(pNumber) - 3)
  Else
    pNumber = ""
  End If
  xIndex = xIndex + 1
Loop
Select Case Dollars
  Case ""
    Dollars = "No Dollars"
  Case "One"
    Dollars = "One Dollar"
  Case Else
    Dollars = Dollars & " Dollars"
End Select
Select Case Cents
  Case ""
    Cents = "" ' " and No Cents"
  Case "One"
    Cents = "" 'and One Cent"
  Case Else
    Cents = " and " & Cents ' & " Cents"
End Select
SpellNumberToEnglish = Dollars & Cents
Debug.Print SpellNumberToEnglish
End Function
Function GetTens(pTens)
Dim Result As String
Result = ""
If Val(Left(pTens, 1)) = 1 Then
  Select Case Val(pTens)
    Case 10: Result = "Ten"
    Case 11: Result = "Eleven"
    Case 12: Result = "Twelve"
    Case 13: Result = "Thirteen"
    Case 14: Result = "Fourteen"
    Case 15: Result = "Fifteen"
    Case 16: Result = "Sixteen"
    Case 17: Result = "Seventeen"
    Case 18: Result = "Eighteen"
    Case 19: Result = "Nineteen"
    Case Else
  End Select
Else
Select Case Val(Left(pTens, 1))
  Case 2: Result = "Twenty "
  Case 3: Result = "Thirty "
  Case 4: Result = "Forty "
  Case 5: Result = "Fifty "
  Case 6: Result = "Sixty "
  Case 7: Result = "Seventy "
  Case 8: Result = "Eighty "
  Case 9: Result = "Ninety "
  Case Else
End Select
Result = Result & GetDigit(Right(pTens, 1))
End If
GetTens = Result
End Function
Function GetDigit(pDigit)
Select Case Val(pDigit)
  Case 1: GetDigit = "One"
  Case 2: GetDigit = "Two"
  Case 3: GetDigit = "Three"
  Case 4: GetDigit = "Four"
  Case 5: GetDigit = "Five"
  Case 6: GetDigit = "Six"
  Case 7: GetDigit = "Seven"
  Case 8: GetDigit = "Eight"
  Case 9: GetDigit = "Nine"
  Case Else: GetDigit = ""
End Select
End Function


Please have a try, hope it can help you!
This comment was minimized by the moderator on the site
Hi,

Great code thanks. One question. Is it possible to save someway this module to in any new document be avilable? Or i need do this process any time if im want this in another document?

Thanks
This comment was minimized by the moderator on the site
Hello Nemeth,

Glad to help. I have a solution to your question. You can save an empty document with VBA code as Excel Add-in (*.xlam). Then you can use the add-in by clicking the Developer tab > Excel-Add-ins in Excel. Please have a try. And if you have any questions, please don't hesitate to contact us. Have a nice day.

Sincerely,
Mandy
This comment was minimized by the moderator on the site
hi, how can i do the opposite, I want to convert from ( one hundred fifty five) to (155). could you help me please?
This comment was minimized by the moderator on the site
Hi, Ghada,For converting the words to numbers, you should apply the below code:After pasting the code, please use this formula: =wordstodigits(A2)Please try, hope it can help you!<div data-tag="code">Option Explicit
Const wordDollar1 = "DOLLAR"
Const wordDollar2 = "DOLLARS"
Const oneTrillion = "TRILLION"
Const oneBillion = "BILLION"
Const oneMillion = "MILLION"
Const oneThousand = "THOUSAND"
Const oneHundred = "HUNDRED"
Dim theWords As String

Function WordsToDigits(theWordCell As Range) As Currency
Dim curPart As String
Dim theDigits As Currency
Dim Pt1 As Integer
Dim Pt2 As Integer
Dim Trillions As Currency
Dim Billions As Currency
Dim Millions As Currency
Dim Thousands As Currency
Dim Hundreds As Currency
Dim Tens As Currency
Dim Units As Currency
Dim whatGroup As String
Dim theFraction As Double
Dim hasFraction As Boolean
If IsEmpty(theWordCell) Then
Exit Function
End If
theWords = UCase(Trim(Application.WorksheetFunction.Clean(theWordCell)))
theWords = Replace(theWords, "-", " ")
theWords = Replace(theWords, "DOLLARS", " ")
theWords = Replace(theWords, "DOLLAR", " ")
Do While InStr(theWords, " ") > 0
theWords = Replace(theWords, " ", " ")
Loop
If InStr(theWords, "/") > 0 Or InStr(theWords, " AND ") > 0 Then
hasFraction = True
theFraction = CalculateTheFraction()
End If
Trillions = EvaluateGroupValue(oneTrillion)
Billions = EvaluateGroupValue(oneBillion)
Millions = EvaluateGroupValue(oneMillion)
Thousands = EvaluateGroupValue(oneThousand)
If InStr(theWords, oneHundred) > 0 Then
curPart = Left(theWords, InStr(theWords, oneHundred) + Len(oneHundred))
theWords = Right(theWords, Len(theWords) - Len(curPart))
Hundreds = GetHundreds(curPart)
End If
theWords = Trim(theWords)
Tens = GetTens(theWords)
theDigits = CCur((Trillions * 1000000000000#)) + CCur((Billions * 1000000000#)) + _
CCur((Millions * 1000000#)) + CCur((Thousands * 1000)) + CCur((Hundreds * 100)) + Tens
If hasFraction Then
theDigits = theDigits + theFraction
End If
WordsToDigits = theDigits
End Function

Private Function EvaluateGroupValue(strGroup As String) As Currency
Dim curPart As String
If InStr(theWords, strGroup) > 0 Then
curPart = Left(theWords, InStr(theWords, strGroup) + Len(strGroup))
theWords = Right(theWords, Len(theWords) - Len(curPart))
EvaluateGroupValue = GetLargeValues(curPart, strGroup)
End If
End Function

Private Function GetLargeValues(strAmount As String, strGroup As String) As Currency
Dim tempText As String
Dim theTens As String
Dim theUnits As String
tempText = Trim(Left(strAmount, InStr(strAmount, strGroup) - 1))
tempText = Replace(tempText, strGroup, "")
If InStr(tempText, " " & oneHundred) > 0 Then
tempText = Replace(tempText, " " & oneHundred, "")
If InStr(tempText, " ") > 0 Then
GetLargeValues = GetUnits(Left(tempText, InStr(tempText, " ") - 1)) * 100
tempText = Right(tempText, Len(tempText) - InStr(tempText, " "))
If InStr(tempText, " ") > 0 Then
theTens = GetUnits(Left(tempText, InStr(tempText, " ") - 1))
theUnits = GetUnits(Trim(Right(tempText, Len(tempText) - InStr(tempText, " "))))
GetLargeValues = GetLargeValues + theTens + theUnits
Else
GetLargeValues = GetLargeValues + GetUnits(tempText)
End If
Else
GetLargeValues = GetUnits(tempText) * 100
End If
Exit Function
End If
If InStr(tempText, " ") > 0 Then
GetLargeValues = GetUnits(Left(tempText, InStr(tempText, " ") - 1))
GetLargeValues = GetLargeValues + GetUnits(Right(tempText, Len(tempText) - InStr(tempText, " ")))
Else
GetLargeValues = GetUnits(tempText)
End If
End Function

Private Function GetHundreds(strAmount As String) As Integer
Dim tempText As String
tempText = Trim(Left(strAmount, InStr(strAmount, oneHundred) - 1))
If InStr(tempText, " ") > 0 Then
GetHundreds = GetUnits(Left(tempText, InStr(tempText, " ") - 1))
GetHundreds = GetHundreds + GetUnits(Right(tempText, Len(tempText) - InStr(tempText, " ")))
Else
GetHundreds = GetUnits(tempText)
End If
End Function

Private Function GetTens(strAmount As String) As Integer
Dim tempText As String
tempText = Trim(strAmount)
If InStr(tempText, " ") > 0 Then
GetTens = GetUnits(Left(tempText, InStr(tempText, " ") - 1))
GetTens = GetTens + GetUnits(Right(tempText, Len(tempText) - InStr(tempText, " ")))
Else
GetTens = GetUnits(tempText)
End If
End Function

Private Function GetUnits(strAmount As String) As Integer
Dim tempText As String
tempText = Trim(strAmount)
Select Case tempText
Case Is = "ONE"
GetUnits = 1
Case Is = "TWO"
GetUnits = 2
Case Is = "THREE"
GetUnits = 3
Case Is = "FOUR"
GetUnits = 4
Case Is = "FIVE"
GetUnits = 5
Case Is = "SIX"
GetUnits = 6
Case Is = "SEVEN"
GetUnits = 7
Case Is = "EIGHT"
GetUnits = 8
Case Is = "NINE"
GetUnits = 9
Case Is = "TEN"
GetUnits = 10
Case Is = "ELEVEN"
GetUnits = 11
Case Is = "TWELVE"
GetUnits = 12
Case Is = "THIRTEEN"
GetUnits = 13
Case Is = "FOURTEEN"
GetUnits = 14
Case Is = "FIFTEEN"
GetUnits = 15
Case Is = "SIXTEEN"
GetUnits = 16
Case Is = "SEVENTEEN"
GetUnits = 17
Case Is = "EIGHTEEN"
GetUnits = 18
Case Is = "NINETEEN"
GetUnits = 19
Case Is = "TWENTY"
GetUnits = 20
Case Is = "THIRTY"
GetUnits = 30
Case Is = "FORTY", "FOURTY"
GetUnits = 40
Case Is = "FIFTY"
GetUnits = 50
Case Is = "SIXTY"
GetUnits = 60
Case Is = "SEVENTY"
GetUnits = 70
Case Is = "EIGHTY"
GetUnits = 80
Case Is = "NINETY"
GetUnits = 90
Case Else
GetUnits = 0
End Select
End Function

Private Function CalculateTheFraction() As Double
Dim fractionPart As String
Dim tempValue As Double
Dim toPower As Integer
Dim theDivisor As Double
If InStr(theWords, " AND ") > 0 Then
fractionPart = Right(theWords, Len(theWords) - InStr(theWords, " AND ") - 4)
theWords = Left(theWords, InStr(theWords, " AND ") - 1)
End If
If InStr(fractionPart, "/") > 0 Then
tempValue = Val(fractionPart)
theDivisor = Right(fractionPart, Len(fractionPart) - InStr(fractionPart, "/"))
CalculateTheFraction = tempValue / theDivisor
Exit Function
End If
tempValue = Val(fractionPart)
toPower = Len(CStr(tempValue))
theDivisor = 10 ^ toPower
CalculateTheFraction = tempValue / theDivisor
End Function
This comment was minimized by the moderator on the site
FINE. But sorry to say that this formula is NOT working permanently ... I closed the workbook for Lunch break. After Lunch I opened the file but the formula was not working. showing error like #NAME?. Kindly intimate solutions please.
This comment was minimized by the moderator on the site
Hello, Vignesh,To keep the code work correctly, you should save the workbbok as Excel Macro-Enabled Workbook format.Please try, hope it can help you!
This comment was minimized by the moderator on the site
But sorry to say that this formula is NOT working permanently ... I closed the workbook for Lunch break. After Lunch I opened the file but the formula was not working. showing error like #NAME?. Kindly intimate solutions please.
This comment was minimized by the moderator on the site
how do I convert 1101 to One One Zero One? I don't need dollars just want actual digits.
There are no comments posted here yet
Load More
Please leave your comments in English
Posting as Guest
×
Rate this post:
0   Characters
Suggested Locations